Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

  • CHaN_DUNG_TaP_THe
  • HỘI THI BẾ HÁT DÂN CA
Địa chỉ: Long Thọ - Xã Giai Xuân - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại di động: 0919537476

Lịch học tập

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú